พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 641

เล่มคำรับรองการปฏิบัติรการ PA  ของผู้บริการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563

คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563